อาจารย์ประจำหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์
วุฒิการศึกษา :
– ศศ.ด.(พัฒนาสังคม)
– ค.ม.(การสอนสังคม)
– ค.บ.(สัมคมศึกษา)
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
พระครูอุทิตปริยัติสุนทร 
(เจริญ กิตฺติธโร (วารสุทธิ์))
วุฒิการศึกษา :
– ศศ.ม.(นวัตกรรมหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้)
– พธ.บ.(สังคมศึกษา)
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
พระมหาตุ๋ย ขนฺติธมฺโม
วุฒิการศึกษา :
– ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
– พธ.บ.(สังคมศึกษา)
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
นายอนันต์ พงศ์เสาวภาคย์
วุฒิการศึกษา :
– ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร์และการสอน)
– กศ.บ. การศึกษาบัณฑิต
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
พระครูอุทิตธรรมคุณ
(มะยม ฐานงฺกโร (ต้นพลู))
วุฒิการศึกษา :
– ศศ.ม.(นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
– พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ)
อีเมล์ :
ไลน์ไอดี :
เฟสบุ๊ค :
Close