ประวัติคณะครุศาสตร์


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ก่อตั้งคณะครุศาสตร์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ และได้เปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอบรมพระภิกษุ สามเณรซึ่งมีความรู้ทางฝ่ายวิชาการทางศาสนาดีอยู่แล้ว และบุคคลทั่วไป ให้มีความรู้ด้านวิชาการสอน มีความสามารถในการถ่ายทอดวิทยาการต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมในวิชาชีพและอบรมสั่งสอนประชาชนให้มีความรู้ พัฒนาตนเอง และแก้ปัญหาได้ ทั้งเป็นการช่วยให้พระภิกษุ สามเณร ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเผยแผ่ศาสนา และสามารถดำเนินการสอน การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและสถานการณ์การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ประวัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสังคมศึกษา  วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี


วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ตั้งอยู่ที่ วัดหนองขุนชาติ เลขที่ ๑๑๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยเริ่มเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  และในปีการศึกษาที่ ๒๕๖๓ ได้เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓


Close