วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Close