ปรัชญา

ปรัชญาคณะครุศาสตร์

ศึกษาดี มีคุณธรรม นำความรู้สู่สังคม


ปรัชญาหลักสูตรครุศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา เป็นผู้มีความใฝ่รู้ด้านวิชาการ และเทคโนโลยี
มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจรรยาบรรณวิชาชีพตามหลักพุทธธรรม มีจิตอาสา
เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้

๑. เป็นครูสังคมศึกษาที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู และดำรงตนตามหลักกัลยาณมิตรธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

๒. มีความรอบรู้ด้านสังคมศึกษา รูปแบบการสอนสังคมศึกษาที่หลากหลาย และมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน

๓. สามารถวิจัยและบูรณาการความรู้ทางสังคมศึกษาและศาสตร์พระราชาเพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

๔. มีจิตอาสา เมตตาธรรม และสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนและสังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์

๕. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข และการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางสังคมศึกษาสำหรับผู้เรียน บุคคล และกลุ่มต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและเหมาะสม

๖. สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและนำทักษะศตวรรษที่ ๒๑ และเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนและพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม

Close