Trending

การตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

การตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
สำนักงานวิทยาลัย และ สำนักงานวิชาการ
วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

Close