แผนการจัดชื้อจัดจ้าง

วัน/เดือน/ปี ที่ลงนามในประกาศ ประกาศแผนการจัดชื้อจัดจ้างเปิดอ่าน
๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี
เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เปิดอ่าน
Close