ข่าวประกาศจัดชื้อจัดจ้าง

ลำดับรายการเปิดอ่าน
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ๑ หลัง (e-bidding)
เปิดอ่าน
Close