ประวัติวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

พระราชอุทัยโสภณ, ดร. (มนัส สมชาโน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี
เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
เจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติ


Close