Trending

ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ รอบที่ ๒

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
“เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕”

📣ประกาศประชาสัมพันธ์📣
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ รอบที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕📢

🎉ตามที่วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น🎉
🔴จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา🔴
✅รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้✅

ดาวโหลดเอกสาร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบที่ ๒/๖๕

Close