Trending

ประชุมชี้แจง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการการเงินและพัสดุ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่นฯ

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี จัดประชุมชี้แจงออนไลน์

เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการการเงิน และพัสดุตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ย

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี จัดประชุมชี้แจงออนไลน์เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการการเงินและพัสดุ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรของโรงเรียนในเป้าหมาย จำนวน ๕ โรงเรียน ได้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และนำปฏิบัติได้ โดยมีนายสมบุญ ทิพรังศรี รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ ดร.ประคอง มาโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภาวนากิจวิมล ผ่านระบบออนไลน์

Close