Trending

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางวิชาการและปฏิบัติการ วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมภาวนากิจวิมลและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

Close